Strategic Partnership with the European Union

http://www.uclg.org/en/Strategic_Partnership_with_the_European_Union